2018年固体所发表论文统计表

发布时间:2019-11-7 10:33:18

2018年固体所发表论文统计表.

  

序号

论文题目

全部作者

发表年

发表刊物/论文集

1

Growth twins of   R phase in the high Mo-containing nickel-base single crystal superalloy

Shiyu Ma, Jide   Liu, Pan Li, Youjian Zhang, Huixin Jin, Wenyang Zhang, Xueqiao Li, Shengcheng   Mao, Xinguang Wang, Yizhou Zhou, Xiaofeng Sun, Wei Ni

2018

Materials   Research Express

2

Heterostructure   TiO2 Polymorphs Design and Structure Adjustment for Photocatalysis

Di He, Heng Su,   Xue Qiao Li, Hai Jun Yu*, Zubair Mohammed, Lin Wang, Sheng Cheng Mao, Jin Shu   Wang

2018

science Bulletin

3

Atomic   arrangement and formation of planar defects in the m phase of Nibase single   crystal superalloys

Shiyu  Ma; Jide Liu; Pan Li; youjian Zhang; Huixin   Jin; Wenyang Zhang; xueqiao Li; Shengcheng Mao

2018

Journal of   Alloys and Compounds

4

Core structure   and strengthening mechanism of the misfit dislocation in nickel-based   superalloys during high-temperature and low-stress creep

Shiyu Ma, Xianzi   Lv, Jianxin Zhang, Youjian Zhang, Pan Li, Huixin Jin, Wenyang Zhang, Xueqiao   Li, Shengcheng Mao

2018

Journal of   Alloys and Compounds

5

Minimum   interface misfit criterion for the precipitation morphologies of TCP phases   in a Ni-based single crystal superalloy

Haibo Long,   Yinong Liu, Jianfei Zhang, Yadi Zhai, Xueqiao Li, Hua Wei, Jianxin Zhang and Shengcheng   Mao

2018

Intermetallics

6

Effect of   chemical composition on particle morphology of TCP precipitates in a Ni-based   single crystal superalloy

Haibo Long,   Shengcheng Mao*, Yinong Liu, Ze Zhang and Xiaodong Han

2018

Scripta   Materialia

7

Perovskite   Sr0.9Y0.1CoO3δ Nanorods Modified with CoO Nanoparticles as a   Bifunctional Catalyst for Rechargeable Li–O2 Batteries

Jie Wang,   Xiaopeng Cheng, Zhaolong Li, Meng Xu, Yao Lu, Shengming Liu, Yuefei Zhang,   and Chunwen Sun*

2018

ACS Appl. Energy   Mater.

8

原子层沉积Al2 03 纳米管弯曲模量的原位研究

Dongxiu   Suncheng, Jinyao Ma, Lizhen Yang*Qiang ChenYuefei Zhang*

2018

电子显微学报

9

ALD表面包覆超薄TiO2NiCoO4超级电容器电化学性能影响的研究

Jiachuo He,   Delong Ma, Xiaopeng Cheng, Tianci Cao, Yonghe Li, Yuefei Zhang*

2018

电子显微学报

10

Face Centered   Cubic Co81.8Si9.1B9.1 With High Magnetocrystalline Anisotropy

Jiliang Zhang,   Guangcun Shan,* Yuefei Zhang, Fazhu Ding, and Chan Hung Shek*

2018

Phys. Status   Solidi RRL

11

Synergistic   Effect of Segregated Pd and Au Nanoparticles on Semiconducting SiC for Efficient   Photocatalytic Hydrogenation of Nitroarenes

Cai-Hong Hao,   Xiao-Ning Guo,* Meenakshisundaram Sankar,* Hong Yang, Ben Ma, Yue-Fei Zhang,   Xi-Li Tong, Guo-Qiang Jin,and Xiang-Yun Guo*

2018

ACS Appl. Mater.   Interfaces

12

Fracture   strength and toughness of chemical-vapor-deposited polycrystalline diamond   films

Kang An ,   Liangxian Chen , Xiongbo Yan , Xin Jia , Jinlong Liu , Junjun Wei , Yuefei   Zhang, Fanxiu Lu , Chengming Li

2018

Ceramics   International

13

Sprinkling   MnFe2O4 quantum dots on nitrogen-doped graphene sheets: the formation   mechanism and application for high-performance supercapacitor electrodes

Lijun Su,Shulai   Lei, Li Liu, Lingyang Liu, Yuefei Zhang, Siqi Shi and Xingbin Yan

2018

J. Mater. Chem.   A

14

In-situ   investigation of the anisotropic mechanical properties of laser direct metal   deposition Ti6Al4V alloy

Junxia Lu*, Ling   Chang, Jin Wang, Lijun Sang, Shikai Wu, Yuefei Zhang*

2018

Materials   science & Engineering A

15

Boosting the   electrochemical performance of MoO3 anode for long-life lithium ion   batteries: Dominated by an ultrathin TiO2 passivation layer

Xiaopeng Cheng,   Yonghe Li, Lijun Sang, Jinyao Ma, Huifeng Shi, Xianqiang Liu, Junxia Lu*,   Yuefei Zhang*

2018

Electrochimica   Acta

16

Efficient   utilization of oxygen-vacancies-enabled NiCo2O4 electrode for   high-performance asymmetric supercapacitor

Dongsheng.Sun,   Yonghe. Li, Xiaopeng Cheng, Huifeng Shi, Saddique. Jaffer, Kuan. Wang,   Xian.Qiang. Liu, Jun.Xia. Lu*, Yuefei. Zhang*

2018

Electrochimica   Acta

17

Interfacial   lithiation induced leapfrog phase transformation in carbon coated Se cathode   observed by in-situ TEM

Yonghe Li,   Junxia Lu, Xiaopeng Cheng, Huifeng Shi, Yuefei Zhang*

2018

Nano Energy

18

Rate-dependent   electrochemical reaction mechanism of spinel metal oxide anode studied by in   situ TEM

Xiaopeng Cheng,   Yonghe Li, Huifeng Shi, Junxia Lu, Yuefei Zhang

2018

Journal of   Alloys and Compounds

19

原子层沉积改性掺杂颗粒的PEO基固态电解质的研究

Rui Wu,   Xianqiang Liu, Yonghe Li, Xiaopeng Cheng, Yuefei Zhang*

2018

电子显微学报

20

Direct   Observation of Structural Evolution of Metal Chalcogenide in Electrocatalytic   Water Oxidation.

Ke Fan , Haiyuan   Zo, Yue Lu , Hong Chen , Fusheng Li, Jinxuan Liu , Licheng Sun , Lianpeng   Tong, Michael F. Toney , Manling Sui, and Jiaguo Yu

2018

ACS Nano

21

GrainBoundary “Patches” by In Situ Conversion to Enhance   Perovskite Solar Cells Stability.

Lang Liu  Sheng Huang    Yue Lu  Pengfei Liu  Yizhou Zhao Congbo Shi  Siyu Zhang    Jiafeng Wu  Haizheng Zhong   Manling Sui  Huanping Zhou  Haibo Jin    Yujing Li  Qi Chen

2018

Advanced   Materials

22

Inverted Design   for High-Performance Supercapacitor Via Co(OH)2-Derived Highly Oriented MOF   Electrodes

Ting Deng Yue Lu   Wei Zhang Manling Sui Xiaoyuan Shi Dong Wang Weitao Zheng

2018


23

Highly Active   and Stable Pd GaOx/Al2O3 Catalysts Derived from Intermetallic Pd5Ga3   Nanocrystals for Methane Combustion.

Zhiquan Hou Dr.   Yuxi Liu Prof. Jiguang Deng Dr. Yue Lu Dr. Shaohua Xie Dr. Xiuzhong Fang   Prof. Hongxing Da

2018


24

Self-hydrogenated   shell promoting photocatalytic H2 evolution on anatase TiO2

Yue Lu, Wen-Jin   Yin, Kai-Lin Peng, Kuan Wang, Qi Hu, Annabella Selloni, Fu-Rong Chen, Li-Min   Liu & Man-Ling Sui

2018

Nat. Commun,

25

Optimized   Optical Vapor Supersaturated Precipitation for Time-Saving Growth of   Ultrathin-Walled ZnO

胡烁鹏,闫胤洲,王强,卢岳,王越,蒋毅坚

2018

Journal of   Crystal Growth

26

Well-Dispersed   Ruthenium in Mesoporous Crystal TiO2 as an Advanced Electrocatalyst for   Hydrogen Evolution Reaction.

Shuying Nong,   Wujie Don, Junwen Yin, Bowei Dong, Yue Lu, Xiaotao Yuan Xin Wan†, Kejun Bu,   Mingyang Chen , Shangda Jiang , Li-Min Liu, Manling Su, and Fuqiang Huang

2018

J. Am. Chem.   Soc.

27

Exchange-biasing   topological charges by antiferromagnetism

He, Qing Lin;   Yin, Gen; Grutter, Alexander J.; .

2018

NATURE   COMMUNICATIONS

28

Routes for   high-performance thermoelectric materials

Zhou, Xiaoyuan;   Yan, Yanci; Lu, Xu; .

2018

MATERIALS TODAY

29

Topological   Transitions Induced by Antiferromagnetism in a Thin-Film Topological   Insulator

He, Qing Lin;   Yin, Gen; Yu, Luyan; .

2018

PHYSICAL REVIEW   LETTERS

30

Re segregation   at interfacial dislocation network in a nickel-based superalloy

Ding, Qingqing;   Li, Suzhi; Chen, Long-Qing; .

2018

ACTA MATERIALIA

31

Sodium-Doped Tin   Sulfide Single Crystal: A Nontoxic Earth-Abundant Material with High   Thermoelectric Performance

Wu, Hong; Lu,   Xu; Wang, Guoyu; .

2018

ADVANCED ENERGY   MATERIALS

32

Proximity-Induced   Magnetic Order in a Transferred Topological Insulator Thin Film on a Magnetic   Insulator

Che, Xiaoyu;   Murata, Koichi; Pan, Lei; .

2018

ACS NANO

33

Twin Engineering   in Solution-Synthesized Nonstoichiometric Cu5FeS4 Icosahedral Nanoparticles   for Enhanced Thermoelectric Performance

Zhang, Aijuan;   Zhang, Bin; Lu, Wei; .

2018

ADVANCED   FUNCTIONAL MATERIALS

34

Electrical   properties and structural transition of Ge2Sb2Te5 adjusted by rare-earth   element Gd for nonvolatile phase-change memory

Chen, Yongjin;   Chen, Nianke; Chen, Bin; .

2018

JOURNAL OF   APPLIED PHYSICS

35

Realizing high   thermoelectric performance in Te nanocomposite through Sb2Te3 incorporation

Yang, Heng Quan;   Chen, Yong Jin; Wang, Xiao Yang; .

2018

CRYSTENGCOMM

36

High   thermoelectric performance of Cu3SbSe4 nanocrystals with Cu2-xSe in situ   inclusions synthesized by a microwave-assisted solvothermal method

Xie, Dandan;   Zhang, Bin; Zhang, Aijuan; .

2018

NANOSCALE

37

Ultra-high   average figure of merit in synergistic band engineered SnxNa1-xSe0.9S0.1   single crystals

Peng, Kunling;   Zhang, Bin; Wu, Hong;

2018

MATERIALS TODAY

38

Au Catalyzed   Carbon Diffusion in Ni: A Case of Lattice Compatibility Stabilized Metastable   Intermediates

Kang, Jian-Xin;   Zhang, Dong-Feng; Guo, Gen-Cai; .

2018

ADVANCED   FUNCTIONAL MATERIALS

39

Enhanced   thermoelectric performance in Cu2GeSe3 via (Ag,Ga)-co-doping on cation sites

Wang, Ruifeng;   Li, Ang; Huang, Tianyu;

2018

JOURNAL OF   ALLOYS AND COMPOUNDS

40

Constructing   NiCo/Fe3O4 Heteroparticles within MOF-74 for Efficient Oxygen Evolution   Reactions

Wang, Xiaolu;   Xiao, Hai; Li, Ang; .

2018

JOURNAL OF THE   AMERICAN CHEMICAL SOCIETY

41

Development of   low-alloyed and rare-earth-free magnesium alloys having ultra-high strength

Pan, Hucheng;   Qin, Gaowu; Huang, Yunmiao;

2018

ACTA MATERIALIA

42

Composition-adjustable   Ag-Au substitutional alloy microcages enabling tunable plasmon resonance for   ultrasensitive SERS

Wang, Xiaotian;   Ma, Guanshui; Li, Anran; .

2018

CHEMICAL SCIENCE

43

Multicomponent   intermetallic nanoparticles and superb mechanical behaviors of complex alloys

Yang, T.; Zhao,   Y. L.; Tong, Y.; .

2018

SCIENCE

44

Microstructural   and compositional design of Ni-based single crystalline superalloysd - A   review

Long, Haibo;   Mao, Shengcheng; Liu, Yinong; .

2018

JOURNAL OF   ALLOYS AND COMPOUNDS

45

Achieving high   thermoelectric performance of Ni/Cu modified Bi0.5Sb1.5Te3 composites by a   facile electroless plating

Zhong-Yue Huang(), He Zhang() , Lei Yang(), Bin Zhu(), Kun Zheng, Min Hong(), Yuan Yu(), Fang-Qiu Zu(), Jin Zou(), Zhi-Gang Chen()

2018

Materials Today   Energy

46

Effects of   plasma and gas flow conditions on the structures and
  photoluminescence of carbon nanomaterials

B.B. Wang(), X.L. Qu, Y.A. Chen(), K. Zheng, K. Ostrikov()

2018

Diamond &   Related Materials

47

Nanocarbon phase   transformations controlled by solubility of carbon species
  in gold nanoparticles

B.B. Wang(), X.L. Qu, X.X. Zhong(), Y.A. Chen(), K. Zheng, U. Cvelbar(), K. Ostrikov()

2018

Diamond &   Related Materials

48

Enhancement of   conductance of GaAs sub-microwires under external stimuli

Xianlin Qu,   Qingsong Deng, and Kun Zheng

2018

Journal of   Applied Physics

49

Boosting the   thermoelectric performance of p-type heavily Cu-doped polycrystalline SnSe   via inducing intensive crystal imperfections and defect phonon scattering

Xiaolei Shi(), Kun Zheng, Min Hong(), Weidi Liu(), Raza Moshwan(), Yuan Wang(),Xianlin Qu, Zhi-Gang Chen()    and Jin Zou()

2018

Chem. sci.

50

Plasma produced   photoluminescent molybdenum sub-oxide nanophase materials

B.B. Wang(), X.L. Qu, M.K. Zhu(), Y.A. Chen(), K. Zheng , X.X. Zhong(), U. Cvelbar(),K. Ostrikov()

2018

Journal of   Alloys and Compounds

51

Realizing High   Thermoelectric Performance in n-Type
  Highly Distorted Sb-Doped SnSe Microplates via Tuning
  High Electron Concentration and Inducing Intensive
  Crystal Defects

Xiao-Lei Shi(), Kun Zheng, Wei-Di Liu(), Yuan Wang(), Yu-Zhe Yang(), Zhi-Gang Chen(),and Jin Zou()

2018

Adv. Energy   Mater.

52

Solvothermal   Synthesis of Ultrathin Cesium Lead Halide Perovskite Nanoplatelets with   Tunable Lateral Sizes and Their Reversible Transformation into Cs4PbBr6   Nanocrystals

Wei Zhai(),Jing Lin(), Qiaoling Li(),Kun Zheng, Yang Huang(), Yuanzhao Yao(), Xin H()e, Lanlan Li(), Chao Yu(),Chang Liu(), Yi Fang(),Zhenya Liu(), and Chengchun Tang()

2018

Chem. Mater.

53

黑磷的制备及表征研究

张丹丹(学生),袁振洲(学生),张国庆(学生),田楠(学生),刘丹敏*,张永哲

2018

化学学报

54

Electrochemical   oxygen reduction reaction in alkaline solution at a low overpotential on   (220)-textured Ag surface

Zhang, Nan(); Chen, Fuyi(); Liu, Danmin刘丹敏; Xia, Zhenhai()

2018

ACS Applied   Energy Materials

55

Influence of Ge   distribution on the first order magnetic transition of MnFe(P,Ge) magnetocaloric   material

Zhen-Lu Zhang(学生), Dan-Min Liu刘丹敏*, Wei-Qiang Xiao, Hui Li, Shao-Bo Wang(学生),Yun-Tian Liang(学生), Hong-Guo Zhang, Shan-Lin Li(学生), Jun-Jie Fu(学生) and Ming Yue

2018

Physical   Chemistry Chemical Physics

56

Nanowires of   KP15 produced by liquid exfoliation

Nan Tian(学生), Danmin Liu刘丹敏*, Bo Zhou(学生), Yanhan Yang(学生), Guoqing Zhang(学生), Dandan Zhang(学生), Yongzhe Zhang*

2018

Materials   Letters

57

High Anisotropy   in Tubular Layered Exfoliated KP15

Nan Tian(学生), Yanhan Yang(学生), Danmin Liu刘丹敏*, Xuelu Liu, Ping-Heng Tan(), Dong Zhang()Kai Chang(), Hui Li, Minjian Zhao, Jian Rong Li, Xu Tang(), Dandan Zhang(学生), Zhenlu Zhang(学生),Weiqiang XiaoHui Yan, Yongzhe Zhang*

2018

ACS Nano

58

Exciton   emissions in quasi one-dimensional layered KP15

Nan Tian(学生), Danmin Liu刘丹敏,* Yanhan Yang(学生), Guoqing Zhang(学生), Dandan Zhang(学生) and Yongzhe Zhang*

2018

Nanoscale

59

In situ atomic   scale mechanisms of strain-induced twin boundary shear to high angle grain   boundary in nanocrystalline Pt

Lihua Wang, Jiao   Teng, Yu Wu, Xuechao Sha, Sisi Xiang, Shengcheng Mao, Guanghua Yu, Ze Zhang,   Jin Zou, Xiaodong Han

2018

Ultramicroscopy

60

Size dependence   of dislocation activities and independence on theoretical elastic strain   limit in Pt nanocrystals revealed by atomic-resolution in situ investigation

 Lihua Wang, Jiao Teng, Yu Wu, Jin Zou, Ze   Zhang, Xiaodong Han,

2018

Materials Today   Nano

61

In situ   atomistic deformation mechanisms of twin-structured nanocrystal Pt

Lihua Wang, Jiao   Teng, Deli Kong, Guanghua Yu, Jin Zou, Ze Zhang, Xiaodong Han,

2018

Scripta   Materiallia

62

ConstructingNiCo/Fe3O4?Heteroparticles   within MOF-74 for Efficient Oxygen Evolution Reactions

Xiaolu Wang?,   Hai Xiao? , Ang Li?, Zhi Li*?, Shoujie Liu§, Qinghua Zhang, Yue Gong, Lirong Zheng, Youqi Zhu?, Chen Chen? , Dingsheng Wang? , Qing   Peng?, Lin Gu , Xiaodong Han? , Jun Li? , and Yadong   Li*?

2018

JACS

63

Direct   observation of noble metal nanoparticles transforming to thermally stable   single atoms

Shengjie Wei,   Ang Li, Jin-Cheng Liu, Zhi Li, Wenxing Chen, Yue Gong, Qinghua Zhang,   Weng-Chon Cheong, Yu Wang, Lirong Zheng, Hai Xiao, Chen Chen, Dingsheng Wang,   Qing Peng, Lin Gu, Xiaodong Han, Jun Li & Yadong Li

2018

Nature   Nanotechnology

64

Highly selective   oxidation of methane to methanol at ambient conditions by titanium   dioxide-supported iron species

Xie, Jijia Jin,   Renxi Li, Ang Bi, Yingpu Ruan, Qiushi Deng, Yucheng Zhang, Yajun Yao, Siyu   Sankar, Gopinathan Ma, Ding Tang, Junwang

2018

Nature catalysit

65

Electron-Selective   Scandium-Tunnel Oxide Passivated Contact for n-Type Silicon Solar Cells

Cheng Quan, Hui   Tong, Zhenhai Yang, Xiaoxing Ke, Mingdun Liao, Pingqi Gao, Dan Wang, Zhizhong   Yuan, Kangmin Chen, Jie Yang, Xinyu Zhang, Chunhui Shou, Baojie Yan,* Yuheng   Zeng,* and Jichun Ye*

2018

Solar. RRL,

66

Asymmetric   Modulation on Exchange Field in a Graphene/BiFeO3 Heterostructure by External   Magnetic Field

Hua-Ding Song,   Yan-Fei Wu, Xin Yang, Zhaohui Ren, Xiaoxing Ke, Mert Kurttepeli, Gustaaf Van   Tendeloo, Dameng Liu, Han-Chun Wu, Baoming Yan, Xiaosong Wu, Chun-Gang Duan,   Gaorong Han, Zhi-Min Liao,* and Dapeng Yu

2018

Nano Lett

67

Congeneric   Incorporation of CsPbBr 3 Nanocrystals in Hybrid Perovskite Heterojunction   for Photovoltaic Efficiency Enhancement

Huachao Zai,   Cheng Zhu, Haipeng Xie, Yizhou Zhao, Congbo Shi, Zhenxin Chen, Xiaoxing Ke,   Manling Sui, Changfeng Chen, Jin-Song Hu, Qingshan Zhang, Yongli Gao,   Huanping Zhou, Yujing Li, and Qi Chen, Congeneric Incorporation of CsPbBr 3   Nanocrystals in Hybrid Perovskite Heterojunction for Photovoltaic Efficiency   Enhancement

2018

ACS Energy   Letters

68

Defective   Molybdenum Sulfide Quantum Dots as Highly Active Hydrogen Evolution   Electrocatalyst

Gang Ou, Peixun   Fan, Xiaoxing Ke, Yushuai Xu, Kai Huang, Hehe Wei, Wen Yu, Hongjun Zhang,   Minlin Zhong, Hui Wu, and Yadong Li

2018

Nano Research

69

Dual Functional   Electron-Selective Contacts Based on Silicon-Oxide/Magnesium: Tailoring   Hetero-Interface Band Structures while Maintaining Surface Passivation

 Hui Tong, Zhenhai Yang, Xixi Wang, Zhaolang   Liu, Zhenxin Chen, Xiaoxing Ke, Manling Sui, Jiang Tang, Tianbao Yu, Ziyi Ge,   Yuheng Zeng*, Pingqi Gao*, and Jichun Ye*

2018

 Advanced Energy Materials,

70

Growth of Black   Phosphorous Nanobelts and Microbelts

Li Jun*,   Zhaoshun Gao*, Xiaoxing Ke*, Yangyang Lv, Huili Zhang, Wei Chen, Wanghao   Tian, Hancong Sun, Sai Jiang, Xianjing Zhou, Tingting Zuo, Liye Xiao, Manling   Sui, Shengfu Tong, Daiming Tang, Bo Da, Kazunari Yamaura, Xuecou Tu, Yun Li,   Yi Zhi, Jian Chen, Biaobing Jin, Lin Kang, Weiwei Xu, Huabing Wang, AND   Peiheng Wu

2018

Small

71

Synergistically Enhanced Oxygen Reduction Electro-Catalysis by Sub-Surface Atoms in Ternary PdCuNi Alloy Catalysts

Huawei Wang,   Wenjia Luo, Lujun Zhu, Zipeng Zhao, Bin E, Wenzhe Tu, Xiaoxing Ke, Manling   Sui, Changfeng Chen, Qi Chen, Yujing Li, Yu Huang

2018

Advanced   Functional Materials

72

WO2 triggered   nucleation and growth of ultra-long W18O49 structures, from nanobundles to   single-crystalline microrod

Lujun Zhu, Zhenhua   Zhang, Xiaoxing Ke, Junqiang Wang, John Perepezko, and Manling Sui

2018

Acta Materialia

73

FIB加工、扫描及透射电子显微镜相结合的复杂合金相层状组织表征

周铃铃,孙威

2018

电子显微学报

74

Omega   transitional structure associated with {112}<111> deformation twinning   in a metastable beta Ti-Nb alloy, revealed by atomic resolution high-angle   annular dark-field scanning transmission electron microscopy.

Chen Bin Sun Wei

2018

Journal of   Alloys and Compound

75

Transitional   structure of {332}<113>β twin boundary in a deformed metastable β-type   Ti-Nb-based alloy, revealed by atomic resolution electron microscopy

Chen Bin Sun Wei

2018

Scripta   Materialia

76

Self-repairing   capability of magnesium alloy during the plasma electrolyte oxidation process

Lujun Zhu,   Xiaoxing Ke, Bin Zhang, Yuefei Zhang, Manling Sui*

2018

Journal of   Alloys and Compounds

77

电触发二氧化钒纳米线发生金属-绝缘体转变的机理

王泽霖 张振华 赵喆 邵瑞文 隋曼龄

2018

Acta Physica   Sinica

78

Creation and   Ordering of Oxygen Vacancies at WO3-delta and Perovskite Interfaces

闫鹏飞1

2018

ACS APPLIED   MATERIALS & INTERFACES

79

Coupling of   electrochemically triggered thermal and mechanical effects to aggravate   failure in a layered cathode

Pengfei Yan,   Jianming Zheng, Tianwu Chen, Langli Luo, Yuyuan Jiang, Kuan Wang, Manling   Sui, Ji-Guang Zhang, Sulin Zhang & Chongmin Wang

2018

Nature   Communication

80

Phase transition   induced cracking plaguing layered cathode for sodium-ion battery

Kuan Wang,   Pengfei Yan , Manling Sui

2018

Nano Energy

81

Tailoring grain   boundary structures and chemistry of Ni-rich layered cathodes for enhanced   cycle stability of lithium-ion batteries

Pengfei Yan,   Jianming Zheng, Jian Liu, Biqiong Wang, Xiaopeng Cheng, Yuefei Zhang ,   Xueliang Sun*, Chongmin Wang  *   and Ji-Guang Zhang

2018

Nature Energy

82

Revealing the   atomistic deformation mechanisms of face-centered cubic nanocrystalline   metals with atomic-scale mechanical microscopy: A review

Duohui Li, Xinyu   Shu, Deli Kong, Hao Zhou, Yanhui Chen

2018

Mater. sci.   Tech.

83

Mechanistic   study on galvanic replacement reaction and synthesis of Ag-Au alloy nanoboxes   with good surface- enhanced Raman scattering activity to detect melamine

Guanhua Lina,   Wenjie Dongb(), Cong Wang, Wensheng Lu()

2018

Sensors and   Actuators B: Chemical

84

Luminescence   characteristics of individual Beijing haze aerosol particles

Li Wang,   Zhangpeng Bai, Yiqun Pi, Yadi Zhai, Yinqi Zhang, Zhengguang Yan,
  Yuan Ji, Xiaodong Han

2018

Atmospheric   Environment

85

基于FIB加工技术研究Ag@SiOx自组织颗粒的内部结构

赵慧,张晓娜*,贾苗苗,张泽

2018

电子显微学报

86

Single   crystalline LiTi2(PO4)3 nanowires by porous template with improved   electrochemical performance

Xiao-LiangZhou,   Zheng-GuangYan, Shu-YuLi, LinMa, Xiao-DongHan

2018

Materials today   energy

87

Hygroscopic   analysis of individual Beijing haze aerosol particles by environmental   scanning electron microscopy

ZhangpengBai,   YuanJia, YiqunPi, KaixiangYang, LiWang, YinqiZhang, YadiZhai, ZhengguangYan,   XiaodongHan

2018

Atmospheric   Environment

88

Spiral silver   nanobelts by galvanic replacement

LinMa,   XiaoliangZhou, BinZhang, ZhangpengBai, YinqiZhang, ZhenzhouYuan, YangSong,   KaixiangYang, ZhengguangYan, XiaodongHan

2018

Materials   Letters

89

First principles   calculation of the nonhydrostatic effects on structure and Raman frequency of   3C-SiC

L Lei, Y Li, L   Hong, L Ying, Z Chun-Qiang, Y Long-Xing, L Gui-Ping

2018

scientific   reports

90

Mg-Y-Nd合金{10-11}孪晶界面稀土原子偏聚的电子显微镜研究

李万鹏()1,刘翠秀2, ()3,毕建军()4,孙威5

2018

电子显微学报

91

Scandium doping   brings speed improvement in Sb2Te alloy for phase change random access memory   application

Xin Chen,   Yonghui Zheng, Min Zhu, Kun Ren, Yong Wang, Tao Li, Guangyu Liu, Tianqi Guo,   Lei Wu, Xianqiang Liu, Yan Cheng,Zhitang Song

2018

scientific   Reports

92

Evaluating the   electron density model by applying an imaginary modification

Hui LI, Meng HE(), Ze ZHANG()

2018

Powder   Diffraction

 


Copyright © 2015-2016 www.bjut.edu.cn lnc.ALL Rights Reserved
北京工业大学 版权所有